Všeobecné obchodné podmienky

Táto stránka obsahuje:


I. Úvodné ustanovenia

1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „podmienky“) je úprava vzájomných práv a povinností poskytovateľa a zákazníka v súvislosti s poskytovaním služieb.

2. Spoločnosť Akadémia krásy, s. r. o., so sídlom Gajova 2513/4, 811 09  Bratislava, IČO: 46 827 111 (ďalej len „poskytovateľ“) prevádzkuje systém internetových stránok a informačno-komunikačných technológií, ktorý umožňuje registrovaným užívateľom (ďalej len „zákazník“ alebo „zákazníci“) za podmienok stanovených v týchto podmienkach prístup k službám poskytovateľa (ďalej len “systém“). Služby poskytované poskytovateľom prostredníctvom systému zahŕňajú poskytnutie prístupu k obsahu v spoplatnených častiach systému poskytovateľa a to najmä k informačno-náučným textom, videám a fotografiám (ďalej len „služby“), a to po zaplatení poplatku zákazníkom a za podmienok stanovených v týchto podmienkach.

3. Tieto podmienky predstavujú návrh poskytovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) určený zákazníkovi. Zadaním požadovaných registračných údajov na stránke www.akademiakrasy.sk a prijatím podmienok poskytovania služieb kliknutím na tlačidlo „odoslať objednávku“, „dokončiť registráciu“ alebo „vyskúšať predplatné“  prijme zákazník návrh poskytovateľa v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi poskytovateľom a zákazníkom dôjde k uzavretiu zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle týchto podmienok (ďalej len „zmluva“).

II. Poplatok a poskytovanie služieb

1. Za poskytovanie služieb (t.j. za prístup k obsahu v spoplatnenej časti systému) za príslušné časové obdobie (predplatné obdobie) je zákazník povinný zaplatiť poskytovateľovi poplatok (predplatné) stanovený v cenníku poskytovateľa, ktorý je neoddeliteľnou prílohou týchto podmienok alebo na internetových stránkach systému (ďalej len „poplatok“ alebo „poplatky“). Všetky poplatky a ceny sú stanovené v Euro vrátane DPH.

2. Poplatok môže byť uhradený prostredníctvom služieb internet banking-u, platobných alebo kreditných kariet, služby PayPal, prevodom z bankového účtu, SMS platbou alebo iným spôsobom umožneným poskytovateľom. Služby poskytujúce platby zabezpečuje platobná brána GoPay.

3. Zákazníkovi sú služby poskytované po pripísaní príslušného poplatku na bankový účet poskytovateľa, prípadne po identifikácii poplatku alebo spárovaní platby zákazníka. Na základe predchádzajúceho súhlasu zákazníka je zákazník oprávnený platiť poplatky vopred na ďalšie obdobie formou pravidelných platieb spočívajúcich v automatickom odpísaní sumy poplatku z účtu zákazníka poskytovateľom.

4. Poskytovanie služieb je začaté momentom poskytnutia prístupu k predplatenej službe a do systému a oznámenia o tomto poskytnutí zákazníkovi. Prvé predplatné obdobie začína plynúť až momentom začatia poskytovania služieb.

5. Po zaplatení poplatku v zmysle tohto článku budú služby poskytované zákazníkovi počas zaplateného obdobia (v zmysle cenníka) a v časovo neobmedzenom rozsahu. Zákazník nie je povinný zaplatené služby využívať, avšak poskytovateľ má nárok na celý poplatok bez ohľadu na to, či zákazník počas predplatného obdobia skutočne využíval služby.

6. Zákazník, ktorý je registrovaný a má zaplatený poplatok za služby, je oprávnený s využitím svojich prihlasovacích údajov využívať služby z akéhokoľvek vhodného zariadenia, ktoré má prístup na internet a umožňuje prehliadanie internetových stránok.

7. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku tzv. opakovaných platieb (ak to zvolený systém platenia umožňuje), zákazník súhlasí s automatickým platením poplatku bez potreby osobitnej autorizácie platby zo strany držiteľa platobnej karty a pod. Spôsob platby s automatickým platením poplatku sa stanovuje na dobu neurčitú, s tým, že zákazník ho môže kedykoľvek zmeniť prípadne zrušiť v rámci funkcionalít svojho zákazníckeho účtu v systéme. Frekvencia automatického platenia poplatkov bude korešpondovať s predplatným obdobím v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa. Zákazník zároveň berie na vedomie, že číslo platobnej karty poskytovateľ nebude uchovávať. V prípade zvolenia automatického platenia poplatku tiež zákazník výslovne súhlasí s automatickým obnovovaním poskytovania služieb vždy na predplatené obdobie za poplatok stanovený poskytovateľom v čase obnovenia za opakovaný fixný poplatok, ktorý bol platný v deň prvej platby resp. uzavretie zmluvy so zákazníkom. Poskytovateľ je oprávnený vytvárať príležitostné akcie a zľavy na cenu poplatku za prvé obdobie, ktoré by malo slúžiť zákazníkovi najmä na odskúšanie služby. Po uplynutí prvého obdobie bude zákazníkovi podľa platného cenníka a platných podmienok účtovaná fixná čiastka za jeho vybrané obdobie.

Napríklad: Zákazník zaplatí za prvý mesiac členstva 1 € a ďalšie mesiace bude platiť 5,99 €.

8. Zákazník potvrdzuje a súhlasí, že prípadné poskytnuté zľavy sa vzťahujú vždy len na obdobie, na ktoré boli výslovne poskytnuté, a to aj v prípade automatického obnovovania poskytovania služby.

9. Registrovaný používateľ má možnosť vyskúšať službu v 7-dňovej skúšobnej dobe. Skúšobná doba je
určená predovšetkým na otestovanie služby z technického pohľadu. K jednému telefónnemu číslu a k
jednému Používateľovi je možné využiť skúšobnú dobu len raz. 7 dní pred ukončením skúšobnej doby je
zaslaná predplatiteľovi informačná SMS správa, alebo e-mail v prípade úhrady cez platobnú kartu, ktoré
informujú klienta, že ak nepreruší službu, bude mu táto predĺžená a spoplatnená. V prípade ponechania
služby bude aktivované pravidelné mesačné predplatné.

III. Práva a povinnosti poskytovateľa

1. Po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii a úhrade poplatku) bude poskytovateľ poskytovať zákazníkovi služby (t.j. umožní zákazníkovi prostredníctvom systému prístup k obsahu) počas predplateného obdobia v súlade s intervalmi stanovenými v aktuálnom cenníku poskytovateľa alebo na internetovej stránke poskytovateľa a v súlade s týmito podmienkami.

2. Poskytovateľ poskytuje služby  (sprístupňuje obsah) „ako sú“ s tým, že negarantuje neobmedzenú dostupnosť systému a služieb. Poskytovateľ v tejto súvislosti neposkytuje akékoľvek záruky alebo iné garancie, v rozsahu povolenom právnymi predpismi. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah a rozsah spoplatnených častí systému a nezaručuje zákazníkovi ani rozsah ani frekvenciu s akou sa bude obsah spoplatnených častí systému meniť alebo dopĺňať, resp. že bude v každom ďalšom predplatnom období iný alebo doplnený.

3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za nemožnosť prístupu k predplatenej službe spôsobenú technickými vlastnosťami zariadenia (či už z pohľadu softvéru alebo hardvéru) ani za žiadnu škodu spôsobenú nevhodnosťou zariadenia, ako ani za funkčnosť alebo prevádzku zariadenia.

4. Poskytovateľ je oprávnený systém a jeho štruktúru, sekcie, časti a obsah a rozsah meniť z dôvodu vylepšovania alebo zmeny služieb. Poskytovateľ je oprávnený určitú časť služieb (časť, sekciu a pod. systému) prestať poskytovať, pozastaviť jej poskytovanie alebo ju zmeniť, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek dočasne pozastaviť poskytovanie služby, napr. z dôvodu bezpečnosti, vyššej moci, rozhodnutia príslušného orgánu alebo súdu, výkonu opráv a prác potrebných pre prevádzku alebo údržbu systému, bez toho, aby to bolo považované za porušenie povinnosti poskytovateľa. Poskytovateľ je však povinný pokiaľ možno vopred, inak v primeranej lehote, informovať zákazníka o takomto dočasnom pozastavení poskytovania služieb oznamom zverejneným na www.akademiakrasy.sk; zároveň oznámi aj dôvod a predpokladanú dobu pozastavenia poskytovania služieb.

6. Poskytovateľ je oprávnený zablokovať prístup zákazníka do systému a ukončiť alebo prerušiť poskytovanie služieb, ak zákazník poruší svoju povinnosť podľa ods. 4.2 nižšie alebo v prípade ak bude mať dôvodné podozrenie, že predplatené služby používa na základe individuálnych prihlasovacích údajov viac osôb.

7. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek v prípade porušenia povinností zákazníka ukončiť túto zmluvu okamžitým odstúpením, a to doručením emailu zákazníkovi.

IV. Práva a povinnosti Zákazníka

1. Zákazník má po splnení stanovených podmienok (najmä po registrácii a úhrade poplatku) právo na poskytovanie služby (t.j. prístup k spoplatnenému obsahu systému) počas príslušného predplateného obdobia.

2. Poskytovanie služby je prostredníctvom individuálnych prihlasovacích údajov oprávnený využívať výlučne konkrétny zákazník. Individuálne prihlasovacia údaje zákazníka sú neprenosné a zákazník je povinný ich chrániť, neposkytnúť ani nesprístupniť tretej osobe, ani nezverejniť, neumožniť ich použitie alebo zneužitie treťou osobou, ani bezplatné alebo komerčné užívanie predplatenej služby tretej osobe a zodpovedá za škodu spôsobenú ich použitím alebo zneužitím zo strany tretích osôb.

3. V prípade straty individuálnych prihlasovacích údajov, odhalenia ich zneužitia alebo podozrenia z ich zneužitia je zákazník povinný o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný bezodkladne po obdržaní takéhoto oznámenia prideliť zákazníkovi nové individuálne prihlasovacie údaje a zablokovať pôvodné.

4. Zákazník zodpovedá v celom rozsahu za všetok obsah, všetky informácie, príspevky a údaje zverejnené alebo vložené zákazníkom do systému v rámci využívania predplatenej služby.

5. Zákazník si je vedomý a výslovne súhlasí so začatím poskytovania služieb podľa ods. 2.4 vyššie, teda pred uplynutím zákonnej lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy a podmienok (§ 7 ods. 6 písm. l) zákona č. 102/2014 Z.z.: „Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.“)

6. Komunikácia strán bude realizovaná výlučne v elektronickej forme. Akékoľvek oznámenia zákazníka a poskytovateľa sa budú považovať za doručené okamihom doručenia potvrdenia o doručení e-mailu druhej strane.

7. Zákazník je oprávnený kedykoľvek ukončiť zmluvu odstúpením ku dňu skončenia príslušného predplateného obdobia, a to doručením emailu poskytovateľovi.

V. Podmienky a spôsob reklamácie

1. Poskytovateľ vyhlasuje, že služby bude poskytovať v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, odmenu za ich poskytovanie a podmienky používania.

2. Zákazník je oprávnený reklamovať vady služieb u poskytovateľa v lehote 10 dní odo dňa výskytu príslušnej vady, a to prostredníctvom e-mailu na adrese info(zavináč)akademiakrasy.sk. V reklamácii je zákazník povinný presne špecifikovať v čom spočíva reklamovaná vada a zároveň uviesť časové obdobie počas ktorého sa vada vyskytla.

3. Reklamácia zákazníka sa považuje za opodstatnenú, ak dôjde k výpadku systému a poskytovanie služieb bude prerušené na viac ako 48 po sebe nasledujúcich hodín.

4. Poskytovateľ je povinný doručiť zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

5. V prípade, ak je reklamácia zákazníka v súlade s ods. 5.3 opodstatnená, poskytovateľ poskytne zákazníkovi zľavu formou predĺženia poskytovania služieb o dobu, počas ktorej zákazníkovi služby neboli poskytované (nemal v dôsledku vád prístup k spoplatnenému obsahu systému). O vybavení reklamácie podľa predchádzajúcej vety je poskytovateľ povinný zákazníka informovať.

6. Pokiaľ zákazník – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak poskytovateľ na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

8. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VI. Ochrana osobných údajov

1. Registráciou v systéme zákazník vyjadruje svoj súhlas s podmienkami a súčasne dáva poskytovateľovi svoj výslovný súhlas na to, aby v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, adresa a telefónne číslo a aby tieto osobné údaje boli zaradené do databáz poskytovateľa, a to na účely poskytovania služieb, na účely distribúcie a doručovanie oznámení a na marketingové účely (napr. na informovanie o ponukách služieb vrátane reklamných ponúk, o možnosti zakúpenia služby na ďalšie obdobie resp. o nutnosti uhradenia poplatku, o akciách, o produktoch alebo službách poskytovateľa alebo jeho obchodných partnerov a pod.). Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na dobu trvania zmluvného vzťahu strán a čas dvoch (2) rokov od jeho skončenia. Poskytovateľ vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje použije len na vyššie uvedené účely.

Poučenie: udelený súhlas so spracovaním osobných údajov možno kedykoľvek odvolať e-mailom doručeným poskytovateľovi. Poskytnutie uvedených osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na poskytovanie služieb a poskytovateľ nemá právny nárok na ich získavanie. Zákazník má v súvislosti so spracúvaním jeho osobných údajov právo na informácie, odpis, opravu jeho osobných údajov vedených v informačnom systéme, a to v sídle poskytovateľa, ako aj ďalšie práva uvedené v § 28 a nasl. zákona o ochrane osobných údajov. Ostatné práva a povinnosti strán v súvislosti so spracúvaním osobných údajov zákazníka sa riadia zákonom o ochrane osobných údajov. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých zákazníkom, po splnení účelu, na ktorý boli poskytnuté, alebo v prípade odvolania súhlasu, budú tieto osobné údaje zlikvidované. Odvolanie súhlasu počas trvania zmluvného vzťahu má za následok ukončenie poskytovania služieb, prístupu zákazníka do systému a tejto zmluvy.

2. Zákazník udeľuje poskytovateľovi súhlas na poskytnutie údajov zákazníka, ktoré nie sú osobnými údajmi (e-mail, telefónne číslo) tretej osobe, ktorá je v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom a prostredníctvom ktorej sa zákazník do systému registroval.

3. Zákazník udeľuje poskytovateľovi tiež súhlas na poskytnutie osobných údajov zákazníka v nevyhnutnom rozsahu, resp. na ich spracovanie, prostredníctvom tretích osôb, ktoré sú v zmluvnom vzťahu s poskytovateľom, za účelom plnenia tejto zmluvy.

VII. Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že sa ktorékoľvek dojednanie v tejto zmluve alebo podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné dojednania, ak nevyplýva inak z donucujúcich ustanovení právnych predpisov, a strany sa zaväzujú nahradiť také dojednanie dojednaním platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného dojednania, a to do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy na to jedna strana vyzve druhú.

2. Poskytovateľ  môže na základe vlastného rozhodnutia poskytovať balíky služieb/predplatiteľské balíčky, tzn. rôzne kombinácie služieb, publikácií a ďalšieho tovaru a služieb poskytovateľa alebo tretích strán za stanovenú cenu (ďalej len „balíčky“), ktoré z času na čas zverejní na svojich internetových stránkach, spolu s popisom a prípadne aj osobitnými podmienkami ich poskytnutia. Zákazník týmto vyslovene súhlasí s tým, že na poskytnutie resp. dodanie balíčkov sa budú primerane vzťahovať príslušné časti týchto podmienok, dodatočné podmienky pre príslušný balíček (ak existujú), prípadne podmienok pre e-shop poskytovateľa alebo podmienky tretích strán pre poskytovanie plnení tretích strán, ktoré sú súčasťou balíčka. Zákazník je povinný sa s podmienkami používania balíčkov podľa predošlej vety oboznámiť a objednaním a akceptovaním príslušného balíčka potvrdzuje, že sa s týmito podmienkami oboznámil a že s nimi výslovne súhlasí a je nimi viazaný a bude ich dodržiavať; zákazník tiež potvrdzuje, že pokiaľ ide o plnenia tretích strán, za tieto v plnom rozsahu zodpovedá príslušná tretia strana, ktorá je poskytovateľom/dodávateľom týchto plnení v súlade s podmienkami pre používaní dotknutých plnení.

3. Orgánom dozoru, ktorému podlieha činnosť poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

4. Vzťahy poskytovateľa a zákazníka, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto podmienkach sa spravujú platnými a účinnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátnu príslušnosť zákazníka), najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov a zákonom zákona č 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

5. Tieto podmienky (vrátane cenníka poskytovateľa) je poskytovateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný poskytovateľ informovať zákazníka v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny podmienok, a to prostredníctvom elektronickej správy zaslanej na e-mailovú adresu alebo zverejnením zmeny podmienok na stránke akademiakrasy.sk. Pokiaľ so zmenou podmienok nebude zákazník súhlasiť, je oprávnený v lehote 15 dní od jej uverejnenia zmluvu ukončiť, a to vždy ku koncu aktuálneho predplateného obdobia. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou podmienok sa má za to, že so zmenou podmienok zákazník súhlasí a zmenené podmienky nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny podmienok dochádza zároveň k zmene zmluvy, a to v súlade so zmenou podmienok.

6. Kontaktné údaje poskytovateľa/vydavateľa sú uvedené na stránke akademiakrasy.sk/kontakt.

7. Neoddeliteľnou a záväznou súčasťou týchto podmienok sú aj ich prílohy a dodatočné samostatné časti podmienok, týkajúce sa napr. ochrany súkromia a cookies.

8. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 08.03.2017

Odvolanie: Všetky informácie na webe akademiakrasy.sk, majú náučno-informatívny charakter. Inormácie nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál akademiakrasy.sk neručí a nezodpovedá. Pred začatím akejkoľvek detoxikácie, zmeny jedálnička, diéty alebo pred začiatkom cvičenia sa poraďte so svojím lekárom, trénerom alebo výživovým poradcom.

Ochrana súkromia

Cookies:

Web akademiakrasy.sk, ďalej len „web“ berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. Web zbiera, používa, spracováva, uchováva údaje o používateľoch a to v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z.. Všetky získané osobné údaje sa nikdy nestanú predmetom predaja, alebo poskytnutia tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu používateľa.

Portál môže používať súbory typu “cookies”, alebo podobné technológie na personalizáciu používania portálu. Tieto technológie môžu byť využívané pri:

 1. pri identifikácii interakcie medzi návštevníkom a portálom
 2. pri výbere obsahu pre návštevníka
 3. pri identifikácii registrovaného používateľa
 4. pri zapamätaní si jednotlivých nastavení portálu, ktoré návštevník vykonal
 5. pri výpočtoch efektívnosti fungovania jednotlivých prvkov portálu a reklamných plôch
 6. pri poskytovaní cieleného obsahu návštevníkovi

Web nevyžaduje, aby ste príjmali súbory typu “cookies”. Ale ak súbory “cookies” nepovolíte, portál nemusí správne fungovať.

Web môže pri zobrazovaní obsahu reklamy spolupracovať s tretími stranami. Tieto môžu taktiež využívať súbory typu “cookies”, alebo podobné technológie na meranie a na iné úkony. Za tieto sú zodpovedné konkrétne tretie strany, nie náš portál.

Prevádzkovateľ webu si vyhradzuje právo na zverejnenie údajov v nasledovných prípadoch:

 1. pri komunikácii s registrovanými používateľmi
 2. ak to požadujú právne úkony
 3. pri vyžiadaní údajov orgánmi činnými v trestnom konaní
 4. ak sa porušili práva iných, alebo na ochranu práv iných osôb, ich majetku a bezpečnosti
 5. web používa mnoho prostriedkov na zabránenie a odhalenie neoprávnených prístupov k informáciám používateľov portálu. Avšak dokonalá ochrana neexistuje. V takých prípadoch portál za zneužitie informácii nezodpovedá.

Google AdSense:

Portál www.akademiakrasy.sk zobrazuje reklamy Google AdSense poskytované spoločnosťami tretej strany. Tieto spoločnosti môžu používať údaje (nikdy však meno, adresu, e-mailovú adresu a telefónne číslo) o vašich návštevách týchto alebo iných webových stránok k poskytovaniu reklám na tovar a služby, ktoré vás zaujímajú.

Spoločnosť Google (ako dodávateľ) používa na zobrazovanie reklám súbory cookie. Vďaka súboru cookie DART môže spoločnosť Google zobrazovať reklamy užívateľom na základe ich návštev na webových stránkach nachádzajúcich sa na internete.

Súbor cookie DART spoločnosti DoubleClick používa služba Google v reklamách zobrazovaných na webových stránkach účastníkov zobrazujúcich reklamy AdSense pre obsah. Keď užívateľ navštívi webovú stránku účastníka služby AdSense a zobrazí reklamu alebo na ňu klikne, môže byť do prehliadača tohto koncového užívateľa zaslaný súbor cookie.

Údaje nazhromaždené z týchto súborov cookie umožňujú účastníkom služby AdSense lepšie poskytovať a spravovať reklamy na svojich stránkach aj v rámci celého internetu.

Prevádzkovateľ, ktorý na svojich stránkach zobrazuje reklamu Google Adsense, nemá s týmto zberom dát nič spoločného. Za zber informácií nesie plnú zodpovednosť spoločnosť Google.

Ak nechcete, aby o vás boli zhromažďované tieto dáta, môžete vo svojom prehliadači zakázať prijímanie súborov cookie alebo vypnúť JavaScript.

Google Analytics:

Portál www.akademiakrasy.sk používa nástroj Google Analytics, službu na webovú analýzu, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (Google).  Služba Google Analytics používa súbory cookie, teda textové súbory umiestnené v počítači, ktoré pomáhajú analyzovať, ako používatelia používajú dané webové stránky. Informácie generované súborom cookie o tom, ako používate webové stránky (vrátane adresy IP), budú odoslané a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie na zhodnotenie používania webových stránok, na vytvorenie prehľadov o aktivite na webových stránkach pre jej operátorov a na poskytnutie iných služieb súvisiacich s aktivitou na webových stránkach a s používaním Internetu.  Spoločnosť Google môže postúpiť takéto informácie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak takéto tretie strany spracovávajú informácie v mene spoločnosti Google. Spoločnosť Google nepriradí vašu adresu IP k žiadnym iným údajom, ktoré uchováva.  Používanie súborov cookie môžete odmietnuť vybratím príslušného nastavenia prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť úplne využívať funkčnosť týchto webových stránok.  Používaním týchto stránok vyjadrujete súhlas so spracovaním údajov o vás spoločnosťou Google spôsobom a na účely uvedené vyššie.